وقتــی می‌پرســند :

 

نمـی‌ پـزیــد در ایــن || گــرما || ؟!

 

یــک لبخـــند بــزن و بــگو : ● ● ●


ســرگرم عشــقبــازی کـ ه باشــی در اشــتیاق خاکــستر شدن ،

 

این گرما کـ ه || شــوخی کوچــکی || بیش نیـــست! ● ● ●

 

و بعــد دقیــق شو در چــهرشان ،

 

تا خـوب بـبینـی کـ ه چــطور می‌شود با یک || چــادر || ،

 

تمــام ِ معـــادلات عقلانــی‌شـان را در لحـــظه‌ای بر هــم زد

/ 1 نظر / 22 بازدید
aref

بسیااااار زیبا و دلنشین بود