جای من باش تا بتونی قضاوت کنی


پیش از انکه درباره زندگی ،گذشته 


و شخصیتــ من قضاوتــ کنــــی ،
 

خودتـــ را جــای من بگذار !!
 

از مسیری که مــن گذشته ام عبور کن ؛
 

با غصــه ها ، تردید هــا ، ترسهــا 
 

درد هــ ـــایم و خنده هــایم زندگی کن !!
 

یادتــ باشــد
 

هر کســـی سر گذشتی دارد !!
 

هرگاه بــه جــ ـای من زندگـــی کردی ،
 

آنگاه میتــوانی درباره ی من
 

قضاوتـــ کنـــــی ... !!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید