حساب اسلام ا از جامعه مسلمین جدا کن

من از جانبــ تمامـ کسانی کهـ شعار دادند "مرگــ بر بدحجابــ" 

از تو معذرتــ می خواهمـ

من از جانبــ تمامـ کسانی کهـ شعار دادند " ملتــ ما بیدار استــ ، از بدحجابــ بیزار استــ" 

از تو معذرتــ می خواهمـ

من از جانبــ تمامـ کسانی کهـ فعل تو را از خود تو جدا نکردند ،

معذرتــ می خواهمـ 

من می دانمـ کهـ تو اگر اهمیتــ و فلسفهـ ی حجابــ را بدانی ،

بهـ حجابتــ از من همـ پایبندتر خواهی بود 

من می دانمـ کهـ اگر در فرهنگــ سالمی کهـ حکمـ اکسیژن را دارد ،

نفس کشیده بودی ، ریه های عفافتــ غبــــــــار نمی گرفتــ 

من می دانمـ کهـ اگر عمق نقشهـ ها و اهدافــ دشمن و تلاش

شبانهـ روزی شان را برای تاراج حیا می دانستی ،

مشتی محکمـ بر دهانشان می کوبیدی 

عزیز دلمــ

اسلامـ را با آن چیزی کهـ من و امثال من می گوییمـ و عمل می کنیمـ ،

نشناس 

حسابــ اسلامـ را از جامعهـ ی مسلمین جدا کن

کهـ اگر ما بهـ اسلام درستــ عمل کرده بودیمـ ،

پاکی همهـ جا را فرا می گرفتـــ

 

/ 1 نظر / 67 بازدید
سنگرفرهنگی

میگویی دلم پاک است .... میگویم خواهرم از دل پاک عمل پاک هم برمی آید .... میگویی من هم عفیف هستم .... میگویم خواهرم تو مرتبه ای از عفت را داری ؛ مثلا اینقدر عفت داری که تن فروشی نکنی ،زنا نکنی اما زنای چشم چطور؟ با مرتبه کامل عفت کمی فاصله داری.... میگویی خب پسرها چرا جلوی نگاهشان را نمیگیرند؟ میگویم راست میگویی خواهرم ... برادرم! با آزاد گذاشتن نگاه و اعتنا به جلب توجهات ، دلیل بی حجابی خواهرت نشو