ای اقا و رهبر.... مولایم

ای آقا و رهبــــر
بعضــی ها از شمـــا انتظـــار دارند که با یـــک حکـــم حکــومتی همـــه ی این


دزدی هــا


رشـــوه ها


ربـــاها


احتـــکارها


رانت خـــواری ها


بانـــدهای مافیایـــی


و .... را حـل کـــنی


امــا تاریـــخ را کــه میخـــوانی میبیـــنی


حضــرت عــلی "علیه السلام که معصــوم بودنـــد 4سال خواستنــد

 

حق را از ناحـق به مظلـــوم بدهـــند ...بااوچــه کــردند ؟


اوکــه حضــرت عـلی بود


همیـــن که ما با لطــف خــدا و با وجــود شمــا


امنیـــت داریــــم


ســـرمان پاییـــن نیســـت


دستمـــان دراز نیســـت


با وجـــود همـــه این تحریمــ


ایــن خیلـی فــوق العادســت ..


بی بصیــرت ها می نالنـــدراستــی خـــوب شـــد با حضـرت رسـول آن ســه سال را

 

در شعــب ابوطالب نبــودند

 

کــه از گرسنگـی سـنگ به شکـم ببندند


خســـته نباشی آقا که علمــدار انقلابـــی


خـــسته نبــاشی اقا کــه این همـه سال رهبــری کردی مارا


نگـــاه میکـــنم به نامـــت میبینم چه زیباســــت "خامــــنه ای "


سرشــار از همــان حـــروف "خمینــی " اســـت


گیــــرم با یــــک آه بیشتر

/ 1 نظر / 35 بازدید
سيد@

سلام خيلي زيبا وحرف دل ما بود... احسنت خيلي لذت بردم... من الله توفيق